Methodical aspects of usage of blended learning in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.201

Keywords:

blended learning, information and communication technologies, distance learning, distance learning system «Kherson Virtual University»

Abstract

The aim of this study is to examine the practical possibility of use of blended learning technologies in the learning process on the example of course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education. Objectives of the study is to prove theoretically the concept «blended learning» and to consider methodological features of practical use of blended learning in the learning process in learning the course «Methodology and Distance Learning Technologies». The object of research is the studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» using the blended learning. The subject of research is the methodical aspects of blended learning usage in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education.
In this work the defined that practical application of blended learning in the educational process have an influence on the improvement of students’ knowledge quality, indicating of effectiveness and availability of blended learning usage.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 29 / PDF downloads: 29

References

Heinze A. Reflections On The Use Of Blended Learning [Electronic resource] / Aleksej Heinze, Chris Procter // Education in a Changing Environment. 13th-14th September 2004. – University of Salford, Salford, Education Development Unit. – 2004. – 11 p. – Access mode : http://www.ece.salford.ac.uk/proeedings/papers/ah_04.rtf.

Sener J. Why are there so few fully online BA/BS programs in traditional “arts and sciences” disciplines? / J. Sener // On the Horizon. – 2002. – Vol. 10. – Iss. 1. – P. 23-28. DOI: https://doi.org/10.1108/10748120210431376

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education] / Akad. ped. nauk Ukrainy ; holovnyi red. V. H. Kremen. – K. : Yurinkom Inter, 2004. – 1040 s. (In Ukrainian)

Koval T. I. Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky z informatsiinykh tekhnolohii maibutnikh menedzheriv-ekonomistiv [Theoretical and methodical bases of future managers-economists professional preparation in informational technologies] : avtoref. dys. ... doktora pedahohichnykh nauk : 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Koval Tamara Ivanivna ; Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy, Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh. – K., 2008. – 44 s. (In Ukrainian)

Kontseptsiia rozvytku elektronnoho (e-) navchannia v NTU «KhPI» na 2009-2016 roky [The concept of e-learning development at NTU "KPI" for 2009-2016] [Eleсtronic resource] / [L. L. Tovazhnianskyi, V. O. Kravets, H. I. Hryn, O. P. Suk, M. M. Sirenko, V. P. Shchetynin, V. M. Kukharenko, V. I. Nesterenko, O. I. Horoshko, N. N. Reshetnik]. – Access mode : http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/New/Conception_eL.pdf. (In Ukrainian)

Kostina E. V. Model smeshannogo obucheniia (Blended learning) i ee ispolzovanie v prepodavanii inostrannykh iazykov [Blended learning model and its use in the foreign languages teaching] [Electronic resource] / E. V. Kostina // Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii: nauchnyi zhurnal. Seriia “Gumanitarnye nauki”. – Ivanovo : Izd. GOU VPO “IGKhTU”, 2010. – T. 1. – Vyp. 2. – S. 141-144. – Access mode : https://goo.gl/EiM0is. (In Russian)

Kravtsov D. H. Svidotstvo pro reiestratsiiu avtorskoho prava na tvir # 32719 Kompiuterna prohrama «Systema dystantsiinoho navchannia „Khersonskyi virtualnyi universytet”» [Certificate of registration of copyright number 32719 computer program "Distance Learning System "Kherson Virtual University ""] / Kravtsov D. H., Kravtsov H. M., Spivakovskyi O. V., Hniedkova O. O., Kaminska N. H. ; Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Derzhavnyi departament intelektualnoi vlasnosti. – Kyiv. – 06.04.2010. (In Ukrainian)

Musiiovska O. F. Blended learning implementation problems in Ukrainian higher schools [Electronic resource] / Musiiovska Oksana Fedorivna // Information Technologies and Learning Tools. – 2008. – Vol. 7, No 3. – 8 p. – Access mode : https://goo.gl/fQHeE9. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v7i3.111

Rashevska N. V. Model kombinovanoho navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [The blended learning model in Ukrainian higher education] / Rashevska N. V., Semerikov S. O., Slovak K. I., Striuk A. M. // Sbornik nauchnykh trudov. – Kharkiv : Miskdruk, 2011. – S. 54-59. (In Ukrainian)

Semerikov S. O. Kombinovane navchannia: problemy i perspektyvy zastosuvannia v udoskonalenni navchalno-vykhovnoho protsesu y samostiinoi roboty studentiv [Blended learning: problems and prospects of improvement in the educational process and students' independent work] / Semerikov S. O., Striuk A. M. // Teoriia i praktyka orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv : monohrafiia [Theory and practice of independent work university students: monograph] / kol. avtoriv ; za red. prof. O. A. Konovala. – Kryvyi Rih : Knyzhkove vydavnytstvo Kyrieievskoho, 2012. – S. 135-163. (In Ukrainian)

Striuk A. M. Design blended learning of system programming for bachelor of software engineering / A. M. Striuk // Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics. – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil NMetAU. – 2012. – Vol. X. – No 3 : Theory and methods of learning, informatics. – P. 157-163. (In Ukrainian)

Striuk A. M. Systema "Ahapa" yak zasib navchannia systemnoho prohramuvannia bakalavriv prohramnoi inzhenerii [System “Agapa” as a learning tool for bachelor of Software Engineering in System Programming] : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.10 – informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v osviti / Striuk Andrii Mykolaiovych ; Nats. akad. ped. nauk Ukrainy, In-t inform. tekhnolohii i zasobiv navchannia. – K., 2012. – 312 s. (In Ukrainian)

Striuk A. M. Teoretychni osnovy kombinovanoho navchannia [The blended learning theoretical foundations] / A. M. Striuk // Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu. Seriia pedahohichna / [redkol. : P. S. Atamanchuk (holova, nauk. red.) ta in.]. – Kamianets-Podilskyi : Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2011. – Vyp. 17 : Innovatsiini tekhnolohii upravlinnia kompetentnisno-svitohliadnym stanovlenniam uchytelia: fizyka, tekhnolohii, astronomiia. – S. 63-66. (In Ukrainian)

Tryus Yu. V. Blended learning as an innovative educational technology in higher education / Yu. V. Tryus, I. V. Herasymenko // Theory and methods of e-learning. – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil NMetAU. – 2012. – Vol. III. – P. 299-308. (In Ukrainian)

Shunevych B. I. Rozvytok dystantsiinoho navchannia u vyshchii shkoli krain Yevropy ta Pivnichnoi Ameryky [Development of Distance Education at Higher Schools in European and Northern American Countries]: dys. ... doktora pedahohichnykh nauk : 13.00.01 – zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky / Shunevych Bohdan Ivanovych ; Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy. – K., 2008. – 509 s. (In Ukrainian)

Accepted
2013-12-20

Published

2014-03-20

How to Cite

Gnedkova, O.O., 2014. Methodical aspects of usage of blended learning in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education. CTE Workshop Proceedings [Online], 2, pp.164–176. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.201 [Accessed 25 September 2023].

Issue

Section

Cloud technologies of mobile learning