Cloud technologies in teaching computer science of future economists

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.215

Keywords:

cloud technologies, cloud computing, information and communication technology, form of learning

Abstract

Research goals: to analyze the main features use cloud technology in the training of computer science specialists economy and future develop recommendations for their use in the educational process of the university.
Research objectives: to learn and generalize best educational experience to implement the learning process of cloud technologies and consider their strengths and weaknesses in the educational use.
Object of research – the process of applying cloud technologies in teaching computer science future economists.
Subject of research – cloud technology in computer science education of future economists.
In order to solve the tasks used the following research methods: theory-analysis, research and systematization of literature on the study, analysis of existing government programs, empirical-diagnostic (direct and indirect observations, interviews with teachers and students, an analysis of experience of teachers) – used to determine and verify the effectiveness of methods of teaching science future professionals in the field of economics.
In the results of research analyzed cloud services Google Apps for Education, Microsoft Office 365, web-oriented of computer mathematics system Sage and MathCAD Calculation Server, e-learning system Moodle, Advantages and disadvantages specified of resources, and recommendations regarding their use in teaching computer science future economists.
The main conclusions and recommendations. One of the real ways to improve the training of future specialists in economics, enhance teaching and learning and research activities of students, opening their creativity, increase the role of independent and individual work is the development and implementation of the learning process of university innovative educational technologies, based on a organic combination of traditional and computer-oriented forms, methods and means of education, including the cloud.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 67 / PDF (Ukrainian) views: 63

References

Echkalo Yu. V. Bazovi servisy Google u navchanni fizyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The basic Google services in physics learning in higher education] / Yuliia Echkalo // Naukovi zapysky. – Vypusk 5. – Seriia : Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Chastyna 2. – Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2014. – S. 95-98. (In Ukrainian)

Zhaldak M. I. Humanitarnyi potentsial informatyzatsii navchalnoho protsesu [Humanities potential of informatization of educational process] / M. I. Zhaldak // Problemy informatyzatsii osvity : zbirn. naukovykh prats. – K. : UDPU, 1994. – S. 3-20. (In Ukrainian)

Lytvyn V. A. Zastosuvannia khmarnykh tekhnolohii dlia aktyvizatsii samostiinoi diialnosti studentiv [The use of cloud technology to enhance students' independent activity] / V. A. Lytvyn // Khmarni tekhnolohii v osviti : materialy Vseukrainskoho naukovo-metodychnoho Internet-seminaru (Kryvyi Rih – Kyiv – Cherkasy – Kharkiv, 21 hrudnia 2012 r.). – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil KMI, 2012. – S. 97-98. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.145

Mochaliuk V. V. Obgruntuvannia dotsilnosti vprovadzhennia tekhno-lohii khmarnykh obchyslen v Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Justification of feasibility of implementing cloud computing technologies in the Armed Forces of Ukraine] / Mochaliuk V. V., Holovchenko O. V. // Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. – # 1 (45). – K. : TsVSD NUOU, 2012. – S. 29-35. (In Ukrainian)

Natsionalnyi proekt «Vidkrytyi svit» [National project "Open World"] [Electronic resource] // Derzhavne ahentstvo z investytsii i upravlinnia natsionalnymy proektamy Ukrainy. – 2014. – Access mode : http://www.ukrproject.gov.ua/project/vidkritii-svit. (In Ukrainian)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini [On approval of the Strategy of information society development in Ukraine] : Rozporiadzhennia vid 15.05.2013 r. # 386-r [Electronic resource] / Kabinet Ministriv Ukrainy. – K., 2013. – Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n8. (In Ukrainian)

Semerikov S. O. MMS Sage v modeliuvanni ekonomichnykh protsesiv [MME Sage as a tool of economic processes modeling] / S. O. Semerikov, N. A. Kharadzhian // Informatsiini tekhnolohii ta modeliuvannia v ekonomitsi : zbirnyk naukovykh prats Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii ; Cherkasy, 19-21 travnia 2010 r. / Redkol. : Soloviov V. M. (vidp. za vypusk) ta in. – Cherkasy : Brama-Ukraina, 2010. – S. 259-261. (In Ukrainian)

Slovak K. I. Zastosuvannia mobilnoho matematychnoho seredovyshcha SAGE u protsesi navchannia vyshchoi matematyky studentiv ekonomichnykh VNZ [Applying mathematical mobile environment SAGE in learning higher mathematics students of economic universities] / Slovak K. I. // Pedahohichni nauky : teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : naukovyi zhurnal. – Sumy : Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, 2010. – S. 345-354. (In Ukrainian)

Slovak K. I. Mobilni matematychni seredovyshcha yak zasib khmarnykh tekhnolohii [Mobile mathematical environments as a cloud technology tools] / K. I. Slovak // Khmarni tekhnolohii v osviti : materialy Vseuk-rainskoho naukovo-metodychnoho Internet-seminaru (Kryvyi Rih – Kyiv – Cherkasy – Kharkiv, 21 hrudnia 2012 r.). – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil KMI, 2012. – S. 131-132. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.165

Striuk A. M. Metodychni aspekty zastosuvannia khmarno oriientovanykh zasobiv u pidhotovtsi fakhivtsiv z informatsiinykh tekhnolohii [Methodological aspects of using of cloud-based tools for IT-professionals training] / A. M. Striuk, M. I. Striuk // Khmarni tekhnolohii v osviti : materialy Vseukrainskoho naukovo-metodychnoho Internet-seminaru (Kryvyi Rih – Kyiv – Cherkasy – Kharkiv, 21 hrudnia 2012 r.). – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil KMI, 2012. – S. 145-146. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.176

Teplytskyi O. I. Khmarni zasoby navchannia obiektno-oriientovanoho modeliuvannia [Cloud tools of learning of object-oriented simulation] / O. I. Teplytskyi // Khmarni tekhnolohii v osviti : materialy Vseukrainskoho naukovo-metodychnoho Internet-seminaru (Kryvyi Rih – Kyiv – Cherkasy – Kharkiv, 21 hrudnia 2012 r.). – Kryvyi Rih : Vydavnychyi viddil KMI, 2012. – S. 33-34. (In Ukrainian)

Yatsko O. M. Elektronnyi navchalnyi kurs «Ekonomichna infor-matyka» dlia studentiv finansovykh spetsialnostei VNZ [ELearning "Economic Science" for students specialties financial institutions] / O. M. Yatsko // Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 3-yi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Lviv : Lvivska politekhnika, 2011. – S. 51-57. (In Ukrainian)

Yatsko O. M. Osoblyvosti navchannia ekonomichnoi informatyky u VNZ finansovoho profiliu [Features of economic studies computer science at the university financial profile] / O. M. Yatsko // Innovatsiini informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia matematyky, fizyky, informatyky u serednikh ta vyshchykh navchalnykh zakladakh : zb. nauk. prats za materialamy Vseukr. nauk.-metod. konf. molodykh naukovtsiv, 17-18 liut. 2011 r. – Kryvyi Rih : Kryvorizkyi derzh. ped. un-t, 2011. – S. 428-432. (In Ukrainian)

Published

2014-03-20

Issue

Section

Cloud technologies for informatics learning

How to Cite

Yatsko, O.M., 2014. Cloud technologies in teaching computer science of future economists. CTE Workshop Proceedings [Online], 2, pp.249–262. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.215 [Accessed 23 May 2024].
Received 2013-10-07
Accepted 2013-12-20
Published 2014-03-20

Similar Articles

1-10 of 390

You may also start an advanced similarity search for this article.