The cloud technologies for mathematics teachers training

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.225

Keywords:

cloud technologies, cloud computing, SCM, Web-SCM, SAGE, The Sagemath Cloud

Abstract

This article is devoted to modern approaches to interpretations of "the cloud technology", the types of cloud computing application for teachers training are discussed. A comparative analysis of Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud is made.
Aim: to do a theoretical analysis of pedagogical application of Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud.
Objectives: 1) to make an analysis of contemporary approaches to the interpretation of the concept of "of cloud technology"; 2) to consider Web-SCM in terms of the cloud-based environment; 3) to compare Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud.
Object of study: the learning process of university students with the support of cloud technologies.
Purpose of the study: to reveal the features of The Sagemath Cloud use in high school.
Methods: the study of the domestic scientific pedagogical publications on the problems of implementation and use of advanced cloud technology, and Web-SCM including Web-SAGE and The Sagemath Cloud.
Results: advantages and disadvantages of The Sagemath Cloud application in comparison to the Web-SCM SAGE are revealed.
Conclusions considered various interpretations regarding the concept of "of cloud technology", comparison of Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud as learning tools.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 61 / PDF (Ukrainian) views: 49

References

Mell P. The NIST Definition of Cloud Computing : Recommendation of the National Institute of Standards and Technology [Electronic resource] / Peter Mell, Timothy Grance. – Gaitherburg : National Institute of Standards and Technology, September 2011. – III, 3 p. – (Special Publication 800-415). – Access mode : https://goo.gl/1ax3MX. DOI: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Babii Yu. O. Khmarni obchyslennia proty rozpodilenykh obchyslen: suchasni perspektyvy [Cloud computing to distributed computing: contemporary perspectives] / Yu. O. Babii, V. P. Nezdorovin, Ye. H. Makhrova, L. P. Lutskova // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. – 2011. – # 6. – S. 80-85. (In Ukrainian)

Diakonov V. P. Kompiuternaia matematika [Computer Mathematics] [Electronic resource] / V. P. Diakonov // Sorosovskii obrazovatelnyi zhurnal. – Tom 7. – 2001. – # 11. – S. 116-121. – Access mode : https://goo.gl/5K9Mb5. (In Russian)

Kyselov H. D. Zastosuvannia khmarnykh tekhnolohii v dystantsiinomu navchanni [The use of cloud technologies in distance learning] [Elektronic resource] / Kyselov H. D., Kharchenko K. V. // Sistemnyi analiz i informatcionnye tekhnologii : 15-ia mezhdunarodnaia nauchno-tekhnicheskaia konferentciia «SAIT-2013», 27-31 maia 2013, Kiev, Ukraina: materialy. – K. : UNK «IPSA» NTUU «KPI», 2013. – S. 351. – Access mode : http://cad.kpi.ua/attachments/043_2013_007.pdf. (In Ukrainian)

Korolskyi V. V. Innovatsiini informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia matematyky : navchalnyi posibnyk [Innovative ICT teaching mathematics] / V. V. Korolskyi, T. H. Kramarenko, S. O. Semerikov, S. V. Shokaliuk ; naukovyi redaktor akademik APN Ukrainy, d. ped. n., prof. M. I. Zhaldak. – Kryvyi Rih : Knyzhkove vydavnytstvo Kyrieievskoho, 2009. – 324 s. (In Ukrainian)

Merzlykin O. V. Formation of high school students’ physics research competencies by the cloud technologies tools / O. V. Merzlykin // Theory and methods of learning mathematics, physics, informatics. – Kryvyi Rih : Vydavn. viddil DVNZ «Kryvorizkyi natsionalnyi universytet», 2014. – Vol. XII. – No 3 (34) : Special issue "Methodical manual in the journal". – 93 p. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.291

Romashova O. «Oblachnye» tekhnologii v obrazovanii [Cloud technologies in education] [Electronic resource] / Romashova Olga // wiki.vspu.ru portal obrazovatelnykh resursov – 2009. – Access mode : http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index. (In Russian)

Seydametova Z. S. Cloud services in education [Electronic resource] / Seydametova Z. S., Seytvelieva S. N. // Information technologies in education. – 2011. – Issue 9. – P. 105-111. – Access mode : http://ite.kspu.edu/webfm_send/211. (In Russian) DOI: https://doi.org/10.14308/ite000249

Turavinina O. M. Cloud learning technologies for students / O. M. Turavinina // New computer technology. – 2012. – Vol. X. – P. 119-121. (In Ukrainian)

Shokaliuk S. V. Metodychni zasady kompiuteryzatsii samostiinoi roboty starshoklasnykiv u protsesi vyvchennia prohramnoho zabezpechennia matematychnoho pryznachennia [Methodical grounds of computer based approach to high school students’ self study work in the process of learning mathematically oriented software] : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 – teoriia ta metodyka navchannia (informatyky) / Shokaliuk Svitlana Viktorivna ; Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. – K., 2009. – 261 s. (In Ukrainian)

Shchokin V. P. Orhanizatsiia samostiinoi roboty mahistrantiv ta aspirantiv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh ta khmarnykh tekhnolohii [Organization of independent work of undergraduates and graduate students by means of information and communication technologies and cloud] / V. P. Shchokin, V. V. Tkachuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyi kontrol u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. – Lviv : Vyd-vo NU «Lvivska politekhnika», 2012. – # 746. – S. 176-180. (In Ukrainian)

Published

2014-03-20

Issue

Section

Cloud technologies for mathematics learning

How to Cite

Popel, M.V., 2014. The cloud technologies for mathematics teachers training. CTE Workshop Proceedings [Online], 2, pp.301–308. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.225 [Accessed 14 June 2024].
Received 2013-11-22
Accepted 2013-12-20
Published 2014-03-20

Similar Articles

1-10 of 303

You may also start an advanced similarity search for this article.