Development of e-learning by Microsoft: from local solutions to cloud services

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.276

Keywords:

e-learning, Microsoft Learning Gateway, Live@edu, Office365, cloud computing in education

Abstract

The purpose of the study is to analyze the development of Microsoft’s e-learning services. The object of the research is the process of using Microsoft’s e-learning services. The subject of the study is the Microsoft’s e-learning services. The objectives of the study are to analyze the development of Microsoft’s e-Learning services (from local cloud solutions to solutions) from the Microsoft Class Server learning platform, then to the Microsoft SharePoint Learning Kit, then to Live@edu and to the online Office service 365. The possibilities for the educational process, advantages and disadvantages of each software product are determined.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 21 / PDF downloads: 20

References

Artemenkova T. A. Tendentcii v razvitii e-learning na primere reshenii Microsoft [Trends in the development of e-learning by the example of Microsoft solutions] / Artemenkova T. A., Vedenev V. N. // Innovatcii v nepreryvnom obrazovanii. – 2013. – T. 6-7. – S. 78-81. (In Russian)

Bykov V. Yu. Innovatsiini instrumenty ta perspektyvni napriamy informatyzatsii osvity [Innovative tools and perspective directions of informatization of education] / V. Yu. Bykov // Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti : dosvid, problemy, perspektyvy : tretia mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ch. 1. – Lviv : LDU BZhD, 2012. – S. 14-26. (In Ukrainian)

Lytvyn A. V. Osvitni mozhlyvosti novitnikh tekhnolohii Microsoft [Educational capabilities of Microsoft’s latest technology] / A. V. Lytvyn // Khmarni tekhnolohii v osviti : mater. Vseukr. naukovo-metod. Internet-seminaru. – Kryvyi Rih : Vyd. viddil KMI, 2012. – S. 114-115. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.155

Markova O. M. The cloud technologies of learning: origin [Electronic resource] / Oksana M. Markova, Serhiy O. Semerikov, Andrii M. Striuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2015. – Vol. 46, No 2. – P. 29-44. – Access mode : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/ 1234/916. (In Ukrainian) DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v46i2.1234

Merzlykin O. V. Perspektyvni khmarni tekhnolohii v osviti [Prospective cloud technologies in education] / Merzlykin O. V., Semerikov S. O. // Khmarni tekhnolohii v suchasnomu universyteti (KhTSU-2015) : materialy dopovidei naukovo-praktychnoho seminaru / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Cherkaskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet, Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy, Kryvorizkyi natsionalnyi universytet, Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova, Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho. – Cherkasy : ChDTU, 2015. – S. 31-33. (In Ukrainian)

Accepted
2014-12-26

Published

2015-03-20

How to Cite

Lytvyn А.V., 2015. Development of e-learning by Microsoft: from local solutions to cloud services. CTE Workshop Proceedings [Online], 3, pp.264–268. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.276 [Accessed 1 April 2023].

Issue

Section

Cloud-based learning management systems