Components of efficient distance learning course

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.336

Keywords:

Internet, distance course, learning

Abstract

The purpose of the research is an exposure of the productive distance learning course's components carried out in Internet on the basis of modern information-communicative technologies' application. The tasks of the research are discovery of psychological-pedagogical value of virtual educational space, analysis of basic aspects of the distance learning courses's realization in this space, research of development's and application's role of the distance learning's model of participant, re-erecting of criterion parameters' tracking's technology of changes' objective registration of participants' learning activity, and others like that. The object of research is training learning system developed on the basis of Moodle electronic platform. The subject of research is components of the productive distance learning course in Internet. The basic methods of research are an analysis of theoretical sources, forming experiment carried out in the format of the distance training course, processing of data by the methods of mathematical statistics, analysis and generalization of results. 14 base components of the productive distance learning courses found out and described in the process of research. It is rotined the proper components allow to develop and inculcate productive learning online courses in learning, psychological, educational practice. Distance learning courses have enormous psychological-pedagogical potential and there are one of facilities to convert learning and education into an active, conscious, personality, creative process.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 81 / PDF (Ukrainian) views: 50

References

Arhipova A. I. Informatizatsiya obrazovaniya v sisteme poslevuzovskoy pedagogicheskoy podgotovki [Informatization of education in the system of postgraduate teacher training] [Electronic resource] / A. I. Arhipova, A. A. Ivanova, B. E. Levitskiy. – Krasnodar : Kubanskiy gosudarstvennyiy universitet. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=231&PHPSESSID=9c8dc4cf5a5d1497c468cb4c214c3dfb. (In Russian)

Bashmakov A. I. Novyie tseli, zadachi i tehnologii obrazovaniya XXI veka [New goals, objectives and technologies of education of the XXI century] [Electronic resource] / A. I. Bashmakov, A. I. Vladimirov. – Access mode : http://www.auditorium.ru/conf/conf_fulltext/new_aims.pdf. (In Russian)

Volodko I. V. Suchasni navchalni seredovyshcha v Interneti: virtualnyi instytut [Modern Learning Environments on the Internet: A Virtual Institute] [Electronic resource] / Volodko Ihor Volodymyrovych, Kudin Anatolii Petrovych // Virtualnyi osvitnii prostir: psykholohichni problemy (Psykholohiia novoho tysiacholittia) : mezhdunar. nauk-prakt. Internet-konf., 28 travnia 2012 r. : tezy dopovidei. – Access mode : http://www.psy-science.com.ua/Konferenciya_ 2012_05_28/Volodko_Igor_2012.doc. (In Ukrainian)

Voronova T. A. Pedahohycheskye uslovyia prymenenyia Ynternet-tekhnolohyi v ochnom obuchenyy [Pedagogical conditions of application of Internet technologies in full-time education] [Electronic resource] / T. A. Voronova, Y. A. Deltsova, L. V. Kuklyna. – Yvanovo : Yvanovskyi hosudarstvennыi unyversytet. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=229&PHPSESSID=9c8dc4cf5a5d1497c468cb4c214c3dfb. (In Russian)

Gladko M. A. Psihologicheskie aspektyi kompyuternogo obucheniya [Psychological aspects of computer training] [Electronic resource] / M. A. Gladko. – Minsk : Belorusskiy gosudarstvennyiy ekonomicheskiy universitet. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=2249&PHPSESSID=af8f55d8f66a2d708d22ed0c894f0bfa. (In Russian)

Ditiuk P. P. Proektnyi pidkhid do formuvannia hotovnosti [The project approach to the formation of readiness] // Aktualni problemy psykholohii: Psykholohichna teoriia i tekhnolohiia navchannia / za red. S. D. Maksymenka, M. L. Smulson. – K., 2009. – T. 8, vyp. 6. – S. 85-92. (In Ukrainian)

Dystantsiine navchannia: psykholohichni zasady : monohrafiia [Distance Learning: Psychological Basis] / M. L. Smulson, Yu. I. Mashbyts, M. I. Zhaldak ta in. ; za red. M. L. Smulson. – Kirovohrad : Imeks-LTD, 2012. – 239 s. (In Ukrainian)

Jilina L. N. Internet i pochemu vyi doljnyi sozdat svoy distantsionnyiy kurs? [Internet and why should you create your distance course?] [Electronic resource] / L. N. Jilina, O. V. Kononova. – Vladivostok : Vladivostokskiy gosudarstvennyiy universitet ekonomiki i servisa. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=200&PHPSESSID=7597524e6e13a1a041318d44c489d5e8. (In Russian)

Evstigneeva Yu. M. Mesto novyih informatsionnyih tehnologiy v jizni sovremennogo shkolnika [The place of new information technologies in the life of a modern student] [Electronic resource] / Yu. M. Evstigneeva, V. S. Sobkin. – M. : Tsentr sotsiologii obrazovaniya RAO. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=58&PHPSESSID=5bc709800160e910b3b173fb2c664775. (In Russian)

Isaev E. I. Povyishenie effektivnosti obucheniya psihologii za schet ispolzovaniya Internet-tehnologiy [Increase the effectiveness of training in psychology through the use of Internet technologies] [Electronic resource] / E. I. Isaev, A. Ya. Fridland. – Tula : Tulskiy gosudarstvennyiy pedagogicheskiy universitet. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=238&PHPSESSID=7597524e6e13a1a041318d44c489d5e8. (In Russian)

Kuznetsov V. V. Tehnologii internet-obrazovaniya [Internet Education Technologies] [Electronic resource] / V. V. Kuznetsov. – Tambov : Tambovskiy gosudarstvennyiy universitet. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=225&PHPSESSID=9c8dc4cf5a5d1497c468cb4c214c3dfb. (In Russian)

Lvova A. I. Internet-trening kak novaya vozmojnost gruppovoy psihologicheskoy rabotyi [Internet-training as a new opportunity for group psychological work] [Electronic resource] / Lvova A. I., Ryazantseva I. A. – M. : MGU, 2004. – Access mode : http://flogiston.ru/articles/netpsy/inet_training. (In Russian)

Maksymenko S. D. Psykholohichni problemy modernizatsii osvity v Ukraini [Psychological problems of modernization of education in Ukraine] / S. D. Maksymenko // Psykholoh. – 2005. – No. 6. – S. 3-6. (In Ukrainian)

Nazar M. N. Kognitivnyiy bazis sozdaniya modeli respondent [The cognitive basis for creating the respondent model] / M. N. Nazar, D. S. Mescheryakov // Nauchnyiy poisk : Sb. nauchnyih rabot studentov, aspirantov i prepodavateley. – Vyip. 13. – Yaroslavl, 2013. – S. 153-159. (In Russian)

Nazar M. M. Potentsialy internet-treninhiv dlia optymizatsii psykholohichnoho stanu studentiv [Potentials of online training to optimize the psychological state of students] / Nazar Maksym Mykolaiovych // Psykholohiia i osobystist. – 2013. – No. 1 (3). – S. 120-130. (In Ukrainian)

Nazar M. M. Spetsyfika psykholohichnoho vplyvu navchannia korystuvachiv merezhi Internet [Specificity of psychological influence of training of Internet users] / M. M. Nazar // Osvita doroslykh v Ukraini : IX Mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Kyiv, 11–17 ver. 2008 r.) : zb. nauk. prats. – K. : EKMO, 2008. – S. 102-104.

Nazar M. M. Kharakterni psykholohichni osoblyvosti dystantsiinoi osvity cherez merezhu Internet [Characteristic psychological peculiarities of distance education through the Internet] [Electronic resource] / Nazar M. M. // Mediaosvita v Ukraini: naukova refleksiia vyklykiv, praktyk, perspektyv. – K., 2013 r. – Access mode : http://ispp.org.ua/bibl_11.htm. (In Ukrainian)

Pavlov O. M. Problemyi i perspektivyi ispolzovaniya Interneta v distantsionnom biznes-obuchenii. Prakticheskiy opyit [Problems and perspectives of using the Internet in remote business training. Practical experience] [Electronic resource] / O. M. Pavlov. – Access mode : http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=182&PHPSESSID=7597524e6e13a1a041318d44c489d5e8. (In Russian)

Smyislova O. V. Psihologicheskie posledstviya primeneniya informatsionnyih tehnologiy [Psychological consequences of the use of information technology] [Electronic resource] / O. V. Smyislova. – M. : MGU, 1998. – Access mode : http://www.library.by/portalus/ modules/psychology/readme.php?subaction=showfull&id=1106588574&archive=&start_from=&ucat=15&category=15. (In Russian)

Smulson M. L. Psykholohichni osoblyvosti virtualnykh navchalnykh seredovyshch [Psychological features of virtual learning environments] [Electronic resource] / Smulson Maryna Lazarivna // Tekhnolohii rozvytku intelektu. – K. : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2012. – Access mode do statti : http://psytir.org.ua/upload/journals/3/authors/2012/Smulson_Maryna_Lazarivna_-_Psyhologichni_osoblyvosti_virtualnyh_ navchalnyh_seredovysh.doc (In Ukrainian)

Smulson M. L. Uchinnieva diialnist u virtualnomu osvitnomu prostori [Educational activity in the virtual educational space] [Electronic resource] / Smulson Maryna Lazarivna // Virtualnyi osvitnii prostir: psykholohichni problemy (Psykholohiia novoho tysiacholittia) : mezhdunar. nauk-prakt. Internet-konf., 28 travnia 2012 r. : tezy dopovidei. – Access mode : http://www.psy-science.com.ua/Konferenciya_2012_05_28/Smulson_Maryna_2012.doc. (In Ukrainian)

Bissell J. S. Guide to the Internet for Educational Psychology [Electronic resource] / J. S. Bissell, J. Bissell. – Access mode : http://www.amazon.com/Guide-Internet-Educational-Psychology-Bissell/dp/ 0697371581/sr=1-26/qid=1170252735/ref=sr_1_26/002-7584631-852814?ie =UT F8&s=books.

Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology (Blackwell Handbooks of Research Methods in Psychology) / ed. by Steven G. Rogelberg. – Malden : Wiley-Blackwell Ltd., 2005. – 536 p.

Harris R. J. A Cognitive Psychology of Mass Communication / Richard Jackson Harris. – [4th ed.]. – Mahwah : Lawrence Erlbaum, 2004. – 488 p.

Hsiung R. C. E-Therapy: Case Studies, Guiding Principles, and the Clinical Potential of the Internet / Robert C. Hsiung. – New York : W. W. Norton & Comp., 2002. – 250 p.

Suler J. The Psychology of Cyberspace [Electronic resource] / John Suler. – New Jersey : Science and Technology Center of Rider University, 2007. – Access mode : http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/ psycyber.html.

Wolfe C. R. Learning and Teaching on the World Wide Web (Educational Psychology) [Electronic resource] / C. R. Wolfe. – Access mode : http://www.amazon.com/Learning-Teaching-World-Educational-Psychology/dp/0127618910/sr=1-25/qid=1170252735/ref=sr_1_25/002-7584631-3852814?ie=UTF8&s=books.

Published

2017-03-21

Issue

Section

Cloud-based learning management systems

How to Cite

Nazar, M.M., 2017. Components of efficient distance learning course. CTE Workshop Proceedings [Online], 4, pp.114–128. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.336 [Accessed 22 July 2024].
Received 2016-03-21
Accepted 2016-04-26
Published 2017-03-21

Similar Articles

1-10 of 280

You may also start an advanced similarity search for this article.