Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.372

Keywords:

media education in preschool establishments, technology, media education, critical thinking

Abstract

The article substantiates the technology of forming media literacy of senior preschool children in the establishments of preschool education of Ukraine.
The features of preschool media education have been determined. Its relevance has been shown. The focus is on conducting the all-Ukrainian experiment on media education for 2017–2022.
The problems in implementation of media education in preschool establishments have been identified and the prospects for their solution have been determined. The psychological factors of forming media literacy of children of the senior preschool age have been highlighted. It has been proved that preschool age is sensitive for the formation of critical thinking. The concept of “preschool media education” as part of the educational process has been characterized by the three-component structure.
The peculiarities of conducting ascertaining and forming experiments in the establishments of preschool education of Ternopil, Khmelnytskyi have been shown.
The expediency of media education for educators of the establishments of preschool education of Ukraine has been proved.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 212 / PDF views: 133

References

Andrzejewska, A.: Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne. Difin, Warszawa (2014)

Ashytok, N.: Formuvannia moralno-tsinnisnykh oriientatsii u ditei doshkilnoho viku na materiali dytiachoi literatury (Formation of moral-value orientations in children of preschool age on the material of children's literature). Liudynoznavchi studii, Seriia “Pedahohika” 5/37, 5–11 (2017)

Bazalgette, C., Bevort, E., Savino, J. (eds.): New directions: Media education worldwide. British Film Institute, London (1992)

Bednarek, J.: Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli: teoria, badania, praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa (2010)

Bezpieczne media: poradnik dla rodziców. Orange. https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1997625/4091136245.pdf (2014). Accessed 23 Jun 2018

Bohush, A.M., Bielienka, H.V., Bohinich, O.L., Havrysh, N.V., Dolynna, O.P., Ilchenko, T.S., Kovalenko, O.V., Lysenko, H.M., Mashovets, M.A., Nyzkovska, O.V., Panasiuk, T.V., Pirozhenko, T.O., Ponimanska, T.I., Sidielnikova, O.D., Shevchuk, A.S., Yakymenko, L.Yu.: Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Basic component of preschool education). Vydavnytstvo, Kyiv. https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf (2012). Accessed 17 Aug 2018

Brailko, T.B. (ed.): Osoblyvosti myslennia starshykh doshkilnykiv (Peculiarities of thinking of senior preschoolers). Ranok, Kharkiv (2010)

Brzyszcz, E.: Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Państwo i Społeczeństwo 17(3), 151–159 (2017)

Chorna, L.H.: Psykholohichni osoblyvosti vplyvu suchasnoho telebachennia na proiavy tvorchoho potentsialu ditei (Psychological features of the influence of modern television on the manifestations of children’s creative potential). Obdarovana dytyna 9, 56–63 (2007)

Danyliak, R.Z.: Idei moralnoho vykhovannia molodshykh shkoliariv na storinkakh vitchyznianoi dytiachoi periodyky (kinets khkh – pochatok khkhi stolittia) (The ideas of moral education of primary school pupils on the pages of the national children’s periodicals (late 20th – early 21st centuries)). Dissertation, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (2017)

Dorosh, M., Tolokolnikova, K.: Shcho take eksperyment iz mediaosvity v Ukraini: 15 zapytan ta vidpovidei (What is experiment in media-education in Ukraine: 15 questions and answers). MediaSapiens. https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ scho_take_eksperiment_iz_mediaosviti_v_ukraini_15_zapitan_ta_vidpovidey (2017). Accessed 21 Mar 2018

Drzewiecki, P.: Warsztaty edukacji medialnejdla dzieci w wieku przedszkolnym. Otwock – Warszawa. https://issuu.com/drzewiecki/docs/warsztaty_em_dla_przedszkola (2013). Accessed 21 Mar 2018

Fedorov, A.: On Media Education. ICOS UNESCI IFAP, Moscow (2008)

Feilitzen, C. von: Influence of Media Violence. Nordicom, Goteborg (2001)

Gajda, J.: Media w edukacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków (2004)

Giroux, H.A.: Channel Surfing: Racism, the Media, and the Destruction of Today’s Youth. St. Martin’s Press, New York (1998)

Ivanov, V.F., Volosheniuk, O.V., Dziuba, D.Yu., Dubrovskyi, V.F., Ivanova, T.V., Kulchynska, L.M., Naidonova, L.A., Nehrieieva, І.І., Novіkova, L.Ye., Pashkova, O.Y., Pocheptsov, H.H., Fedorov, O.V., Khomenok, O.S.: Mediaosvita ta mediahramotnist (Media education and media literacy). Tsentr Vilnoi Presy, Kyiv (2014)

Kachura, O.: Intehratsiia mediaosvity v osvitnii protses zakladu doshkilnoi osvity (Integration of media-education into the educational process of preschool educational establishments). Vykhovatel-metodyst doshkilnogo zakladu 12, 41–46 (2017)

Khomych, O.O.: Osoblyvosti vykorystannia zasobiv media-osvity v navchalno-vykhovnomu protsesi doshkilnykh navchalnykh zakladiv (Peculiarities of using means of media-education in educational process of preschool educational institutions). Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity 42(3), 216–221 (2014)

Kondratenko, R.V.: Vykhovannia kreatyvnosti v starshykh doshkilnykiv u protsesi mediaosvity (Education of Creativity Older Preschoolers in Media Education). Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Pedahohichni nauky 13(1), 115–120 (2013)

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia) (Concept of Implementation of Media Education in Ukraine (new edition)). https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya (2016). Accessed 17 Aug 2018

Krutiy, K.L.: Mediadydaktychni osoblyvosti vykorystannia multfilmiv yak zasobu navchannia movy i rozvytku zviaznoho movlennia doshkilnykiv (Media-didactical peculiarities of animated cartoons usage for language learning and for development of speech ability of preschool children). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Seriia: Pedahohika 3, 85–90 (2013)

Kubey, R. (ed.): Media Literacy in the Information Age. Transaction Publishers, New Brunswick & London (1997)

Lekcje :: Edukacja medialna. https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje (2018). Accessed 21 Dec 2018

Leontev, A.N.: Problemy razvitiia psikhiki (Problems of the development of the psyche). Mysl, Moscow (1965)

Lepa, A.: Pedagogika mass mediów. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź (1998)

Lewowicki, T., Siemieniecki, B. (eds.): Nowe media w edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2012)

Liubchenko, I.: Rozvytok lohichnoho myslennia u starshykh doshkilnykiv yak zaporuka uspishnoho navchannia i vykhovannia (Development of logical thinking of senior preschoolers as a precondition of successful learning and upbringing). In: Zbirnyk naukovykh prats, part 3, pp. 209–214. https://library.udpu.edu.ua/library_files/ zbirnuk_nayk_praz/2014/3/27.pdf (2014)

Liublinskaia, A.A.: Uchiteliu o psikhologii mladshego shkolnika (Teacher on the psychology of a younger student). Prosveshchenie, Moscow (1977)

Lyzanchuk, V.V.: Radiozhurnalistyka: zasady funktsionuvannia (Radio journalism: function basics). PAIS, Lviv (2000)

Manucharian, D.: Yak navchyty mediahramotnosti doshkilniat (How to teach media-literacy preschoolers). MediaSapiens. http://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ yak_navchiti_mediagramotnosti_doshkilnyat (2016). Accessed 17 Aug 2018

Masterman, L., Mariet, F.: Media Education in 1990s’ Europe. Council of Europe Press, Strasbourg (1994)

Ministry of Education and Science of Ukraine: Pro provedennia vseukrainskoho eksperymentu za temoiu "Standartyzatsiia naskriznoi sotsialno-psykholohichnoi modeli masovoho vprovadzhennia mediaosvity u vitchyznianu pedahohichnu praktyku" na bazi navchalnykh zakladiv Ukrainy (On conducting an all-Ukrainian experiment on the topic "Standardization of cross-cutting social and psychological model of mass introduction of media education in Ukrainian pedagogical practice" on the basis of educational institutions of Ukraine). http://mediaosvita.org.ua/book/nakaz-mon-pro-provedennya-vseukrayinskogo-eksperymentu (2017). Accessed 21 Mar 2018

Myshchyshyn, I., Trokhaniak, N.: Mediaosvita yak zasib formuvannia mediakultury suchasnoi molodi (Media education as a means of youth media culture formation). Visnyk Lviv Univ. 21(1), 161–166 (2006)

Nevmerzhytska, O.: Vykhovannia tvorchoi osobystosti doshkilnyka zasobamy mediaosvity (Creative education of preschool children’s personalities by means of media education). Aktualni pytannia humanitarnykh nauk 16, 365–370 (2016)

Nosachenko, I.M.: Mediaosvita yak napriam navchalno-vykhovnoho protsessu v shkoli (Media education as a component of educational process). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Seriia: Pedahohika 3, 102–108 (2013)

Oleynuk, H.M.: Vykorystannia mediatekhnolohii v protsesi teatralno-ihrovoi diialnosti z ditmy doshkilnoho viku (The Use of in the Process of Theatricall in Playing Activity with the Children of Preschool Age). Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Pedahohichni nauky 13(1), 120–128 (2013)

Onkovych, H.V.: Mediaosvita yak intelektualno-komunikatyvna merezha (Media education as an intellectually communicative network). Vyshcha osvita Ukrainy 3, 130–137 (2008)

Orshanskyi, L.V.: Mediaosvita: retrospektyva rozvytku ta suchasni problemy (Media education: a retrospective of development and contemporary problems). Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii imeni Tarasa Shevchenka, Seriia: Pedahohika 5, 177–183 (2015)

Piaget, J.: Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Cambridge University Press, Cambridge (1977)

Piette, J., Giroux, L.: The theoretical foundations of media education programs. In: Kubey, R. (ed.) Media Literacy in the Information Age, pp. 89–134. Transaction Publishers, New Brunswick & London (1997) DOI: https://doi.org/10.4324/9781351292924-5

Poiasok, T.B.: Intehratsiia media v osvitnii protses: problemy i perspektyvy (Integration of media into educational process: problems and prospects). Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka 1, 69–73 (2014)

Polievikova, O.B.: Spetsyfika vprovadzhennia doshkilnoi mediaosvity na Khersonshchyni (The peculiarities of implementing preschool media education in Kherson region). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Seriia: Pedahohika 3, 108–113 (2013)

Popova, D.A.: Formuvannia zahalnoliudskykh tsinnostei u starshoklasnykiv zasobamy masovoi informatsii v suchasnykh umovakh (Formation of Senior Pupils’ Universal Values by Means of Mass Media in Modern Conditions). Dissertation, The Institute of upbringing problems of The Academy of Pedagogical Science Ukraine (2002)

Potter, W.J.: Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach. SAGE Publications, Thousand Oaks (2004). doi:10.4135/9781483328881 DOI: https://doi.org/10.4135/9781483328881

Semeniako, Yu.: Sotsialno-pedahohichni problemy suchasnosti: mediabezpeka ditei doshkilnoho viku (Socio-pedagogical problems of the modernity: media security of preschool children). Osvitnii prostir Ukrainy 8, 137–142 (2016)

Shandruk, S.I.: Vykhovannia tsinnisnykh oriientatsii starshoklasnykiv zasobamy masovoi informatsii v suchasnykh umovakh (Upbringing of value orientations of high school students by mass media in modern conditions). Naukovi zapysky KDPU, Seriia: Pedahohichni nauky 103, 353–358 (2012)

Shcherban, P.M.: Natsionalne vykhovannia v simi: dlia batkiv, uchyteliv, vykhovateliv. Boryviter, Kyiv (2000)

Shumaieva, S.: Mediaosvita: istorychni ta kulturolohichni aspekty rozvytku (Media education: historical and cultural aspects of development). Ridna shkola 5, 70–72 (2003)

Siemieniecka, D.: Twórczość i media – obszary oddziaływań. In: Siemieniecka, D., Siemińska-Łosko, A. (eds.): Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji, pp. 197–208. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2007)

Signorielli, N., Gerbner, G.: Violence and Terror in the Mass Media: An Annotated Bibliography. Greenwood Press, Westport (1988)

Sotska, O.P.: Peredumovy realizatsii media-prostoru suchasnoho dovkillia (Prerequisites for the realization of the media space of the modern environment). Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Pedahohichni nauky 13(1), 154–164 (2013)

Sukhomlinsky, V.A.: V. Sukhomlinsky on education. Progress Publishers, Moscow (1977)

Tanaś, M.: Pedagogika@ środki informatyczne i media. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków (2004)

Temekh, N.D.: Ukrainske telebachennia i problemy formuvannia dukhovnosti molodi (Ukrainian television and the problems of youth spirituality formation). Dissertation, Ivan Franko National University of Lviv (2005)

Tereshchuk, H.V., Kuzma, I.I., Yankovych, O.I., Falfushynska, H.I.: The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. In: CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) (2019, in press) DOI: https://doi.org/10.5220/0010929800003364

Vachevskyi, M.V., Skotnyi, V.H.: Marketynh v sferakh posluh (Marketing in the spheres of services). Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv (2004)

Voloshyna, A.K., Voloshyna, K.O.: Formuvannia mediakompetentnosti vykladacha zasobamy audiovizualnykh tekhnolohii (Formation of media competence of the teacher by means of audiovisual technologies). Aktualni problemy slovianskoi filolohii, Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo 23(1), 510–517 (2010)

Yankovych, O.I., Binytska, K.M., Ocheretnyi, V.O., Kuzma, I.I.: Preparation of the future specialists at universities of Ukraine And poland to realization of media education for pre-schoolers. Information Technologies and Learning Tools 67(5), 264–276 (2018). doi:10.33407/itlt.v67i5.2323 DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5.2323

Zaitseva, A.: Ahresiia na dytiachomu telebachenni: poshuk rozviazannia problemy (Aggression on children’s television: the search for a solution to the problem). Mystetstvoznavstvo Ukrainy 12, 349–353 (2012)

Zaporozhetc, A.V.: O psikhologii detei rannego i doshkolnogo vozrasta (On the psychology of young children and preschool children). Moscow (1971)

Downloads

Published

2019-03-21

Issue

Section

Digital transformation of learning

How to Cite

Yankovych, O.I., Chaika, V.M., Ivanova, T.V., Binytska, K.M., Kuzma, I.I., Pysarchuk, O.T. and Falfushynska, H.I., 2019. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine. CTE Workshop Proceedings [Online], 6, pp.126–144. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.372 [Accessed 22 July 2024].
Received 2018-08-09
Accepted 2018-12-21
Published 2019-03-21

Similar Articles

1-10 of 333

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)