Modern techniques of organizing computer support for future teachers’ independent work in German language

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55056/cte.393

Keywords:

computerization of independent work, future teachers, methodology of teaching a foreign language, Moodle

Abstract

The purpose of the study is to elucidate the theoretical and methodological aspects of computer support organization for independent work in a foreign (German) language for future teachers of different subjects.
The subject of the study is a methodological technique of organizing effective computer support for future teachers to work independently in a foreign (German) language.
Objectives of the study: to state the goals of studying foreign languages in its broad and narrow sense, the requirements for the results of future teachers’ training in different subjects; to explore ways of organizing computer support for future teachers’ independent work; to determine the list and purpose of the basic and auxiliary structural elements of a typical e-learning Moodle course in a foreign language; to provide methodological recommendations for the organization of future teachers’ independent work in the content of a separate training module of the Moodle course “Foreign (German) Language”.
The article summarizes the experience of organizing computer support for future teachers’ independent work and the substantive and methodological features of its implementation into the process of experimental introduction of the Moodle course “Foreign (German) Language” into the educational process carried out on the basis of Kryvyi Rih State Pedagogical University.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract views: 211 / PDF views: 75

References

Bondarenko, O.F., Matviienko, O.V., Koval, T.I., Solovei, M.I., Kudina, V.V., Avramchuk, A.M., Maiier, N.V., Shcherbyna, O.A., Asoiants, P.H., Demchuk, V.S., Besklinska, O.P., Plotnikov, Ye.O., Palii, V.S., Fedko, S.L.: Teoriia i praktyka proektuvannia multymediinykh elektronnykh osvitnikh resursiv profesiinoi pidhotovky maibutnikh vykladachiv inozemnykh mov (Theory and practice of designing multimedia electronic educational resources for professional training of future foreign language teachers). KNLU, Kyiv (2017)

Bondarenko, O.V., Mantulenko, S.V., Pikilnyak, А.V.: Google Classroom as a Tool of Support of Blended Learning for Geography Students. In: Kiv, A.E., Soloviev, V.N. (eds.) Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2257, 182–191. http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper17.pdf (2018). Accessed 30 Nov 2018 DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/2655

Brandl, K.: Are you ready to “Moodle”? Language Learning & Technology 9(2), 16–23 (2005). doi: 10125/44015

Bush, M.D., Terry, R.M. (eds.) Technology-Enhanced Language Learning. National Textbook Company, Lincolnwood (1997)

Bykov, V.Yu.: Modern tasks of informatization of education. Information Technologies and Learning Tools 15(1). doi:10.33407/itlt.v15i1.25 DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v15i1.25

Cziko, G.A., Park, S.: Review of Internet Audio Communication for Second Language Learning: A Comparative Review of Six Programs. Language Learning & Technology 7(1), 15–27 (2003). doi:10125/25185

Elibrary at KDPU: Holovna storinka (Elibrary at KDPU: Home). http://elibrary.kdpu.edu.ua (2019). Accessed 17 Aug 2019

Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A.: Preface. In: Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A. (eds.) Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15 2019, vol. II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings 2393. http://ceur-ws.org/Vol-2393/preface.pdf (2019). Accessed 30 Jun 2019

Glasersfeld, E. von.: Declaration of the American Society for Cybernetics. American Society of Cybernetics Newsletter 24, 1–4 (1985)

Glazunova, O.G., Kuzminska, O.G., Voloshyna, T.V., Sayapina, T.P., Korolchuk, V.I. Khmarni servisy Microsoft ta Google: orhanizatsiia hrupovoi proektnoi roboty studentiv VNZ (Cloud services Microsoft and Google: organization of group project work of students in higher education). Open educational e-environment of modern University 3, 199–211 (2017). doi:10.28925/2414-0325.2017.3.19211 DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2017.3.19211

Godwin-Jones, R.: Ajax and Firefox: New web applications and browsers. Language Learning & Technology 9(2), 8–12 (2005). doi:10125/44016

Hunt, J.: Moodle plugins directory: Poodll Read Aloud. https://moodle.org/plugins/mod_readaloud (2019). Accessed 17 Aug 2019

Hurzhii, A.M.: Informatsiini tekhnolohii v osviti (Information technologies in education). In: Problemy osvity, pp. 5–11. IZMN, Kyiv (1998)

Hymes, D.H.: On Communicative Competence. In: Pride, J.B., Hymes, D.H. (eds.): Sociolinguistics. Selected Readings, pp. 269–293. Penguin Press, Harmondsworth (1972)

Kafedra ekonomichnoi i sotsialnoi heohrafii ta metodyky vykladannia – Navchalni dy-stsypliny – KDPU (Department of Economic and Social Geography and Methods of Teaching – Educational Disciplines – KSPU). https://kdpu.edu.ua/ekonomichnoi-i-sotsialnoi-heohrafii-ta-metodyky-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/navchalni-dystsypliny.html (2019). Accessed 17 Aug 2019

Kafedra informatyky ta prykladnoi matematyky – Navchalni dystsypliny – KDPU (Department of computer science and applied mathematics – Educational Disciplines – KSPU). https://kdpu.edu.ua/informatyky-ta-prykladnoi-matematyky/navchalno-metodychna-robota/navchalni-dystsypliny.html (2019). Accessed 17 Aug 2019

Kafedra nimetskoi movy z metodykoiu vykladannia – Navchalni dystsypliny – KDPU (Department of German language with teaching methodology – Educational Disciplines – KSPU). https://kdpu.edu.ua/nimetskoi-movy-i-literatury-z-metodykoiu-vykladannia/navchalno-metodychna-robota/navchalno-metodychni-materialy.html (2019). Accessed 17 Aug 2019

Kiv, A.E., Semerikov, S.O., Soloviev, V.N., Striuk, A.M.: First student workshop on computer science & software engineering. In: Kiv, A.E., Semerikov, S.O., Soloviev, V.N., Striuk, A.M. (eds.) Proceedings of the 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2292, 1–10. http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper00.pdf (2018). Accessed 31 Dec 2018 DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/2879

Kontseptsiia rozvytku elektronnoho osvitnoho seredovyshcha v Derzhavnomu vyshchomu navchalnomu zakladi “Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet” (Concept of development of electronic educational environment in the State institution of higher education “Kryvyi Rih State Pedagogical University”). https://moodle.kdpu.edu.ua/pluginfile.php/15151/mod_resource/content/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%95%D0%9E%D0%A1%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%94%D0%9F%D0%A3.pdf (2018). Accessed 25 Nov 2018

Koval, T., Avramchuk, A.: Vykorystannia systemy Moodle dlia stvorennia multymediinykh elektronnykh osvitnikh resursiv z movnykh dystsyplin: zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid (Using of the Moodle system for creation multimedia electronic educational resources for language learning: foreign and domestic experience). Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka 2, 93–99 (2016) DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2016.2.9399

Kukharenko, V.M., Berezenska, S.M., Buhaichuk, K.L., Oliinyk, N.Iu., Oliinyk, T.O., Rybalko, O.V., Syrotenko, N.H., Stoliarevska, A.L.: Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia (Theory and practice of blended learning). Miskdruk, Kharkiv (2016)

Kukharenko, V.M., Hlavcheva, Yu.M., Rybalko, O.V. Kurator zmistu (Content curator). Miskdruk, Kharkiv (2016)

Lapchik, M.P. Podgotovka pedagogicheskikh kadrov v usloviiakh informatizatcii obrazovaniia (Teacher training in the context of education informatization). Binom. Laboratoriia znanii, Moscow (2013)

Manako, A.F., Sinitca, K.M.: KT v obuchenii: vzgliad skvoz prizmu transformatcii (CT in teaching: look through the prism of transformation). Obrazovatelnye tekhnologii i obshchestvo 15(3), 392–413 (2012)

Markova, O., Semerikov, S., Popel, M.: CoCalc as a Learning Tool for Neural Network Simulation in the Special Course “Foundations of Mathematic Informatics”. In: Ermolayev, V., Suárez-Figueroa, M.C., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Kravtsov, H., Peschanenko, V., Prytula, Ya., Nikitchenko, M., Spivakovsky A. (eds.) Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI, 2018), Kyiv, Ukraine, 14-17 May 2018, vol. II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings 2104, 338–403. http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_204.pdf (2018). Accessed 30 Nov 2018

Markova, O.M., Semerikov, S.O., Striuk, A.M., Shalatska, H.M., Nechypurenko, P.P., Tron, V.V.: Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists. In: CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) (2019, in press) DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/3270

Moodle – Open-source learning platform | Moodle.org. https://moodle.org (2019). Accessed 21 Mar 2019

Morze, N.V.: Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh (Methodic system of Computer Science teacher’s training in pedagogical universities). Dissertation, National Pedagogical Dragomanov University (2003)

Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity na bakalavrskomu rivni za spetsialnistiu 014 Serednia osvita (Heohrafiia) (Educational and professional program of preparation of applicants for higher education at the bachelor level on the specialty 014 Secondary education (Geography)). Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih. https://drive.google.com/file/d/1BNpqwhZ7FlA_KGolyV0XVEMg8yXxUGpU/view (2016). Accessed 25 Nov 2018

Papert, S.: What is Logo? And who needs it? In: Logo Philosophy and Implementation, pp. IV-XVI. Logo Computer Systems Inc. (1999)

Petrova, M.Ye., Mintii, M.M., Semerikov, S.O., Volkova, N.P.: Development of adaptive educational software on the topic of “Fractional Numbers” for students in grade 5. In: Kiv, A.E., Semerikov, S.O., Soloviev, V.N., Striuk, A.M. (eds.) Proceedings of the 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2292, 162–192. http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper19.pdf (2018). Accessed 21 Mar 2019 DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/2894

Piaget, J.: The Construction of Reality in the Child. Routledge, Oxon (2002)

Semerikov, S.O., Pototskyi, V.S., Slovak, K.I., Hryshchenko, S.M., Kiv, A.E.: Automation of the Export Data from Open Journal Systems to the Russian Science Citation Index. In: Kiv, A.E., Soloviev, V.N. (eds.) Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2257, 215–226. http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper21.pdf (2018). Accessed 21 Nov 2018 DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/2651

Semerikov, S.O., Shyshkina, M.P.: Preface. In: Semerikov, S.O., Shyshkina, M.P. (eds.) Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2017), Kryvyi Rih, Ukraine, April 28, 2017. CEUR Workshop Proceedings 2168. http://ceur-ws.org/Vol-2168/preface.pdf (2018). Accessed 21 Nov 2018 DOI: https://doi.org/10.31812/0564/2448

Semerikov, S.O., Teplytskyi, I.O., Yechkalo, Yu.V., Kiv, A.E.: Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot. In: Kiv, A.E., Soloviev, V.N. (eds.) Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, October 2, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2257, 122–147. http://ceur-ws.org/Vol-2257/paper14.pdf (2018). Accessed 30 Nov 2018 DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/2648

Semerikov, S.O.: Teoretyko-metodychni osnovy fundamentalizatsii navchannia informatychnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh (Theoretical and methodic foundations of fundamentalization teaching of the Computer Science at the high educational institutions). Dissertation, National Pedagogical Dragomanov University (2009)

Spirin, O.M.: Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv informatyky za kredytno-modulnoiu systemoiu (Theoretical and methodological foundations for the training of future informatics teachers on a credit-modular system). Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr (2007)

Syrovatskyi, O.V., Semerikov, S.O., Modlo, Ye.O., Yechkalo, Yu.V., Zelinska, S.O.: Augmented reality software design for educational purposes. In: Kiv, A.E., Semerikov, S.O., Soloviev, V.N., Striuk, A.M. (eds.) Proceedings of the 1st Student Workshop on Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2018), Kryvyi Rih, Ukraine, November 30, 2018. CEUR Workshop Proceedings 2292, 193–225. http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper20.pdf (2018). Accessed 31 Dec 2018 DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/2895

Systema upravlinnia elektronnymy navchalnymy kursamy Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (The system of management of electronic educational courses of Kryvyi Rih State Pedagogical University). https://moodle.kdpu.edu.ua (2019). Accessed 21 Mar 2019

Teplytskyi, O.I., Teplytskyi, I.O., Semerikov, S.O., Soloviev, V.N.: Training future teachers in natural sciences and mathematics by means of computer simulation: a social constructivist approach. Vydavnychyi viddil DVNZ “Kryvorizkyi natsionalnyi universytet”, Kryvyi Rih (2015)

Tomilina, A.O., Maloivan, M.V.: Struktura elektronnoho navchalnoho kursu z anhliiskoi movy u Moodle (Structure of the English language e-learning course at Moodle). New computer technology 12, 225–232 (2014) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.212

Ustinova, V.O.: Ukraina: navchalnyi posibnyk z nimetskoi movy (Ukraine: A German manual). Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih (2008)

Ustinova, V.O.: Vidbir ta strukturuvannia zmistu navchalnoi informatsii (Selection and structuring of the content of educational information). Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly 44, 276–281 (2015)

Vygotskii, L.S. Myshlenie i rech (Thinking and speech). AST, Moscow (2011)

Warth-Sontheimer, C.: Using Moodle for Language Teaching: A Guide to Moodle Activities for the Language Classroom. University of Tübingen, Tübingen. https://www.academia.edu/620127/Using_Moodle_for_Language_Teaching._A_Guide_to_Moodle_Activities_for_the_Language_Classroom (2011). Accessed 17 Aug 2018

Zhaldak, M.I.: Problemy informatyzatsii navchalnoho protsesu v serednikh i vyshchykh navchalnykh zakladakh (Problems of informatization of the educational process in secondary and higher educational institutions). Kompiuter u shkoli ta simi 3, 8–15 (2013)

Zhelezniakova, E.Yu., Zmiivska, I.V.: Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv u systemi Moodle (Organization of independent work of students in the system Moodle). New computer technology 12, 194–203 (2014) DOI: https://doi.org/10.55056/cte.207

Downloads

Published

2019-03-21

Issue

Section

Cloud services for learning foreign language

How to Cite

Ustinova, V.O., Shokaliuk, S.V., Mintii, I.S. and Pikilnyak, A.V., 2019. Modern techniques of organizing computer support for future teachers’ independent work in German language. CTE Workshop Proceedings [Online], 6, pp.308–321. Available from: https://doi.org/10.55056/cte.393 [Accessed 14 June 2024].
Received 2018-08-16
Accepted 2018-12-21
Published 2019-03-21

Similar Articles

1-10 of 308

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>